Režimová opatření provozu Zimního stadionu Plzeň od 22. 11. 2021

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se do odvolání stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory. Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálním Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN. omezující maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb, které je účinné od 22. 11. 2021.

Pro vnitřní prostory sportoviště – zimní stadion platí následující podmínky

1) zákaz vstupu do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, jednu z následujících podmínek:

a) potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
b) potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19)
c) jsou v tzn. fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
d) osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami

2) ostraha zimního stadionu bude na obou halách kontrolovat splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor (bod 1a – d), v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je ostraha povinna takovou osobu nevpustit do vnitřního prostoru sportoviště
3) po celou dobu pobytu v budově je povinnost mít nasazený respirátor
4) použít desinfekci u vstupu
5) dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

Režimová opatření

A. Hráči (mládež, Akademie)
1. každý hráč účastnící se sportovní přípravy a utkání, který neodevzdá trenérovi v tištěné podobě certifikát o provedeném dokončeném očkování či prodělání onemocnění Covid-19, předloží trenérovi potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem – PCR test, a to vždy 1x za 7 dní, netýká se dětí do dovršení věku 12 let. Platnost PCR testu pro účely sportovní přípravy a utkání je 7 dní.
2. trenér u všech hráčů vede evidenci, vybírá a kontroluje certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem PCR testu či potvrzení o prodělaném onemocnění, a to v intervalu 1x za 7 dní. Certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o provedeném PCR testu či prodělaném onemocnění jsou nezbytné dokumenty pro sportovní přípravu a utkání. Bez těchto dokumentů se hráč nesmí zúčastnit sportovní přípravy ani utkání.

B. Vstup na tréninky – veřejnost
1. Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
• Bruslička, základna (1. a 2.třída)
– povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hlediště při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
• 3.třída
– povolen doprovod (1 osoba) pouze do zázemí (pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
• 4. a 5.třída
– povolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí (pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor

C. Vstup na sportovní utkání mládeže (akce) – veřejnost
Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:
• osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu Covid-19)
• jsou v tzn. fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
• osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
• mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce respirátorem
• použít desinfekci u vstupu
• dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

Organizátor akce (utkání) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

D. Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání organizované sportovním svazem – hostující tým
Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:
• vyhotovit písemný seznam všech členů svého družstva obsahující jméno a příjmení každého člena družstva a telefonní číslo kontaktní osoby (trenér či vedoucího družstva)
• mít na utkání k dispozici potvrzení o splnění některé z podmínek stanovených bodem I/17 Mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke každému členu svého družstva
• předat seznam a potvrzení ve vztahu ke každému členu svého družstva pověřené osobě pořádajícího klubu, a to nejméně 15 minut před vstupem prvního hráče hostujícího klubu na hřiště (platí již pro případné rozbruslení)
• použít desinfekci
• mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti).

Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.